Biziň hyzmatlarymyz

 • image

  Maýa goýumlar

   
 • image

  Taslamalaryň bilelikde maliýeleşdirilmegi

 • image

  Döwletiň we hususy ulgamyň hyzmatdaşlygy

 • image

  Maliýe araçylygy

 • image

  Maliýe lizingi

 • image

  Мaliýe taýdan maslahat bermek

Biziň wezipämiz: 

 

 

Maýa goýum işjeňliginde

ösen tejribeleri durmuşa 

geçirmek we

öňe sürmek

image

Maýa goýum maksatlary

                                         TÜRKMENISTAN BILEN MAÝA GOÝUM HYZMATDAŞLYGY 

 • Reýting

    "Fitch Ratings" halkara reýting gullugy Türkmenistana aşakdaky reýtingleri berdi: "B" derejedäki gysga möhletli reýting we "B" + derejedäki "durnukly" uzak möhletleýin reýting, bu Türkmenistanyň milli ykdysadyýetiniň durnukly ösüşini şaýatlyk edýär.

 • Amatly iş gurşawy

    Ösen hukuk binýatly ulgamy, daşary ýurt maýa goýumlarynyň goragy, netijeli maliýe ulgamy we ýeňillikli salgytlar dünýä işewürler üçin amatly şertleri döredýär.

 • Bazaryň mümkinçilikleri

      Ägirt uly möçberdäki tebigy baýlyklar, geografik taýdan amatly ýerleşmegi we üstaşyr mümkinçilikleri Türkmenistanyň dünýä bazaryndaky bäsdeşlige ukyply artykmaçlykdyr. 

Paýdarlar Jemgyýetiniň Esaslandyryjylary

Soraglar boýunça habarlaşyp bilersiňiz